Kasutajatingimused

Tingimustes kasutatud mõisted

Kaart - Digitaalse sõidumeeriku kaart, millele salvestataske juhi puhke-, töö-, valmisoleku- ning sõiduaeg. Kaartideks on nii tööandja-, kui ka juhikaart.

Konto - Ettevõtte internetilüheküljel asuv kasutaja konto, kus teenus on kasutajale kättesaadavaks tehtud.

Kasutaja - Juriidiline isik (tööandjakaardi omanik) või eraisik (juhikaardi omanik), kes on sõlminud kokkuleppe Ettevõttega teenuse kasutamiseks.

Teenus - Sõidumeeriku kaardi andmete distantsilt üleslaadimise, talletamise ja andmete analüüsi teenus, mida pakub Ettevõte.

Ettevõte Nofine OÜ, reg. Nr 14153368, juriidiline aadress: Marjamaa tn 8, Tallinn, 10617, Eesti.

1. Kokkuleppe objekt

 1. Ettevõte pakub Kasutajale tasu eest teenust tuginedes kasutustingimustele. Teenus on kättesaadav interneti vahendusel ja võimaldab Kasutajal sõidumeeriku kaardi andmeid alla laadida, analüüsida ning koguda ja nende põhjal aruandeid koostada.
 2. Enne teenuse kasutama hakkamist peab Kasutaja registreerima Ettevõtte veebileheküljel omale konto. Registreerimise käigus peab Kasutaja edastama oma andmed. Kontot kaitstakse kasutajanime ja parooliga, mida Kasutaja ei tohi edastada kolmandatele osapooltele.
 3. Sellele kontole võib kasutaja, Ettevõtte poolt määratud formaadis, üles laadida tema sõidumeeriku kaardi andmeid ja saada vastavasisulisi aruandeid talletatud ja üles laetud kaardiandmete kohta.

2. Tasumise protseduur

 1. Teenuse kasutamise tasu on ära märgitud Ettevõtte veebileheküljel. Kasutaja tasub Teenuse kasutamise eest kodulehel ära märgitud elektroonilise maksevahendi abil.
 2. Kui kasutaja on digitaalse juhikaardi omanik, tasub Kasutaja 30 kalendripäeva ulatuses ettemaksu. Peale kuutasu maksmist võimaldatakse Kasuajal laadida üles kaardi andmeid ning neid analüüsida. Kui kasutaja on juriidilise isiku esindaja ja tööandja kaardi omanik, tasub Kasutaja teenuse eest arve alusel järele. Tasu teenuse eest arvutatakse igakuiselt, sõltuvalt juhtide arvust, kelle andmeid üles laeti ühes kalendri kuus.
 3. Kui kasutaja on sidunud oma maksekaardi Kontoga, siis on Ettevõttel õigus Kontolt raha debiteerida vastavas summas kui suur on teenuse kasutamise tasu eelmisel arveldusperioodil.
 4. Juhul kui maksekaart ei ole kontoga seotud, siis saadab Ettevõte Juriidilisest isikust kasutajale emailile elektroonilise arve. Kasutaja tasub arvel oleva summa hiljemalt kümne päeva jooksul arve väljasaatmise kuupäevast.
 5. Teenuse kasutamise tasu on ära märgitud Ettevõtte veebileheküljel ja Ettevõttel on õigus muuta Teenuse kasutamise tasu etteteatamata. Muudatused jõustuvad hetkest kui muudatuse info on Ettevõtte veebilehele kuvatud.
 6. Kõik maksed loetakse tasutuks hetkest kui raha on laekunud Ettevõtte pangakontole.
 7. Kui Kasutaja ei suuda tasuda Teenuse kasutamise tasu ettenähtud tingimustel ja summas, siis on Ettevõte sunnitud Teenuse kasutamise õiguse Kasutaja Kontol ühepoolselt peatama.

3. Osapoolte Kohustused

 1. Ettevõttel on õigus Teenust ja/või kontot veebileheküljel lühiajaliselt peatada, et seda kontrollida, muuta või parandada.
 2. Kasutajat on teavitatud ja ta nõustub, et kõiki tegevusi, mida tehakse veebileheküljel tema kasutajanime ja parooliga on tema omad ning tegevused on seostatud Kasutajaga.
 3. Teenust pakutakse teabe eesmärgil, mistõttu ei vastuta Ettevõte mistahes võimalike tekkivate kahjude eest, mis on või pole tekkinud Teenuse kasutamisest, sealhulgas ka ebatäpsustest või vigadest.
 4. Teenus koosneb tehnilistest lahendustest ja sellest tulenevalt võib ette tulla olukordi, kus Teenuse kättesaadavus on katkenud.
 5. Kasutaja saab Kasutustingimustest tulenevalt õiguse kasutada Teenust vaid eesmärgipäraselt. Kasutajal ja kolmandatel isikutel on keelatud kasutada tarkavara viisil, mida ei ole sätestatud Kasutustingimustes.
 6. Ettevõttel on ühepoolselt õigus piirata Kasutajaandmete ladustamise aega Ettevõtte süsteemis.
 7. Kõik intellektuaalse omandi õigused (kaasa arvatud, aga mitte ainult autoriõiguse, disainiõiguse, kaubamärgiõiguse jms), seoses Teenuse, tarkvara, Ettevõtte veebilehekülje ja informatsiooniga, mida sealt lugeda saab kuuluvad kõik ainult Ettevõttele. Õiguste rikkumiste korral saab võtta rikkujat vastutusele kasutades seadusesätteid ja ta kannab täit vastutust kahjude eest, mis on tekkinud Ettevõttele ja või kolmandatele osapooltele. Kontoga seotud Kasutaja andmed kuuluvad Kasutajale.
 8. Kui Kasutajal on etteheiteid Teenuse kvaliteedile, peab ta teavitama sellest Ettevõtet. Teavitus peab sisaldama probleemi tuvastamiseks vajalikku informatsiooni. Teavitus tuleb saata ettevõttele elektrooniliselt info@tachofy.com

4. Privaatsus

 1. Kõik isiklikud andmed, Kasutaja tunnuskoodid, tema töötajad, ametnikud ja teised seotud isikud ning andmed Kasutajaga, sealhulgas sõidukite andmed, mis on edastatud Ettevõttele ja sisestatud veebiaadressile on kaitstud Eesti Vabariigi seadustega.
 2. Kasutustingimustega nõustumisel Kasutaja poolt tõlgendatakse Kasutaja nõusolekut Ettevõtte poolt analüüsida Kasutaja isiklikke andmeid, tunnuskoode ja sõidukite andmeid. Kui Kasutaja on ettevõtte digitaalse sõidumeeriku kaardi omanik kinnitab ta, et tal on õigus edastada Ettevõttele andmeid, mis on omakorda seotud esindatava juriidilise isikuga.
 3. Ettevõte kannab hoolt personaalsete andmete töötlemise eest. Andmete töötlemise eesmär on Teenuse pakkumine Kliendile.
 4. Ettevõttel on õigus saata Kliendi emailile uudiseid, mis on seotud Teenuse kasutamisega.
 5. Kui Kasutaja ei suuda täita või täidab puudulikult arvete tasumise kohustust, mis on tekkinud Kasutustingimustest, on Ettevõttel õigus edastada Kasutaja infot (personaalseid andmeid) ja talle pakutud teenuse kohta infot võlgade kogumisega tegelevale ettevõttele, et tema saaks võla sisse nõuda ja vajadusel infot edastada avalikesse andmebaasidesse.

5. Lõppsätted

 1. Ettevõte on õigustatud muutma ja/või parandama Kokkulepet ühepoolselt igal ajal.
 2. Ettevõttel ja Kasutajal on mõlemal õigus lõpetada Kokkulepe 30 päevase etteteatamistähtaja jooksul teisele osapoolele. Kui Kasutaja ei suuda täita või täidab puudulikult oma kohuseid Ettevõtte ees on Ettevõttel õigus lõpetada Kokkulepe ühepoolselt viie päevase etteteatamise tähtajaga. Kasutaja täidab kõik oma maksekohustused Ettevõtte ees hiljemalt Kokkuleppe lõppemise viimasel päeval.
 3. Ettevõttel on õigus anda üle Kokkulepe ja või kohustused, mis sellest tulenevad, ühepoolselt oma äranägemise järgi, kolmandale osapoolele.
 4. Teenuse taotlust tõlgendatakse kui Kasutaja nõusolekut nende kasutustingimustega (Kokkulepe). Kui Kasutaja on ettevõtte digitaalse sõidumeeriku kaardi omanik, kinnitab Kokkuleppe sõlmiv isik, et ta on täielikult õigustatud juriidilise isiku nimel aktsepteerima Kokkulepest tulenevaid kohustusi.
 5. Kõik Kokkuleppest tulenevad vaidlused või nõudeid (kaasa arvatud lisalepingutest tulenevad vaidlused ja nõuded) püütakse lahendada poolte kokkuleppe tulemusel või kui see ei ole võimalik, siis tulenevalt Eesti Vabariigi seadusandlusest Eesti Vabariigi kohtus.